Trestní právo nám vstupuje do života při dopravní nehodě, při podnikání nebo při jakémkoliv násilném jednání. Ať jste na straně obviněné či poškozené, jedná se o velmi složitou situaci, která vyžaduje odborný přístup, neboť chybně vedené trestní řízení může způsobit nevratné škody. Naše advokátní kancelář má zkušenosti i z mnoha velkých mediálních kauz a také z případů běžné kriminality. Zastupujeme také poškozené za účelem získání právoplatného odškodného. 

Trestní právo

Tým naší advokátní kanceláře je složen z profesionálů, kteří se v každém případu snaží zastupovat klienta způsobem, aby výsledek trestního řízení byl pro něj co nejvýhodnější. Za tímto účelem spolupracujeme  mnoha odborníky a i bývalými elitními policisty. Nesoudíme, ale obhajujeme. 

S čím vším vám v rámci trestního práva poradíme

Nabízíme komplexní právní poradenství pro posouzení jednání v rámci trestních předpisů, zastupování klienta ve všech fázích trestního řízení od policie až po evropské soudní tribunály, a to ve všech oblastech trestního práva. 

Pomáháme uplatňovat veškerá práva poškozených v trestním řízení primárně za účelem získání odpovídajícího zadostiučinění. Současně uplatňujeme tato práva i v civilních řízení v rámi náhrady nemajetkové újmy a majetkové škody.  

Naše advokátní kancelář se specializuje na zastupování řidičů při způsobení dopravní nehod, a to jak ve správním tak trestním řízení. Za tímto účelem spolupracujeme s týmem znalců a odborníků, neboť v této situaci se může ocitnout každý z nás po jedné sekundě nepozornosti a nebo i bez jakéhokoliv svého zavinění. 

JUDr. Tomáš Zíka působil jako obhájce v několika mnohaletých rozsáhlých hospodářských kauzách, kde získal neocenitelné zkušenosti v této oblasti. Hospodářské případy se často vyznačují velkou nepřehledností, množstvím důkazního materiálu a mnohokrát velmi tenkou hranicí mezi podnikatelským úsudkem a trestním jednáním. Na základě těchto skutečností je naše advokátní kancelář schopna poskytnout veškerou právní, účetní i jakoukoliv další odbornou činnost, a to včetně zajištění obhajoby více osob jednotlivými advokáty.

Pokud se domníváte, že někdo spáchal trestný čin, vyhotovíme vám právní analýzu jakého trestného činu se mohl pachatel dopustit a následně sepíšeme trestní oznámení a budeme vás případně zastupovat v trestním řízení.

Čeho všeho se trestní právo dotýká

Zastupujeme klienta ve všech fázích trestního řízení (při výkonu obhajoby i v rámci zastoupení poškozených), zpracováváme právní rozbory, či poskytujeme preventivní právní poradenství, kdy si klient potřebuje prověřit, zda u jím plánovaného postupu nehrozí trestněprávní dopady. Tento druh poradenství klienti často využívají například u mnoha připravovaných obchodních transakcí. Dále nabízíme reakční právní poradenství, kdy klient potřebuje poradit, jak si počínat při konkrétním úkonu či v rámci celého již probíhajícího trestního řízení, nebo poradenství obětem trestných činů. Sepíšeme podání určených orgánům činným v trestním řízení i opravných prostředků jako jsou stížnosti, odvolání, dovolání, ústavní stížnosti, návrhy na obnovu řízení, podněty ke stížnosti pro porušení zákona či stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva. 

V rámci trestního práva činíme dílčí úkony dle přání klienta, a to od účasti při podání vysvětlení klientem policejnímu orgánu přes účast u hlavního líčení až po žádost k zahlazení odsouzení. Řešíme uplatnění nároku klienta na náhradu škody vůči státu i realizaci úkonů směřujících k naplnění práv poškozených osob v oblasti náhrady škod, které jim vznikly v souvislosti s trestným činem.