Občanské právo pokrývá téměř veškeré součásti našeho každodenního života. Patří sem veškeré smlouvy, mezilidské vztahy, záležitosti dědictví a taktéž veškeré spory od sousedských po vymáhání dluhů a odpovědnosti za škodu a vadná plnění. Od roku 2014 platí nový občanský zákoník, který obsahuje více než 3 tisíce paragrafů a na něj navazují další právní předpisy. Vyznat se v této komplexní problematice je náročné i pro vystudované právníky natož pro širokou veřejnost. Pomůžeme vám proto se zorientovat ve vašich právech a povinnostech a tyto případně prosazovat při soudním řízení. 

Podpis smlouvy - občanské právo

V občanském právu nerozhoduje, zda jste mezinárodní společnost nebo běžná fyzická osoba. Každý má svá práva a je správné se jich domáhat. Nemusíte se proto obávat, že při sporech s podnikateli budete tou slabší stranou. V Čechách stále převládají rozpaky oslovit advokáta či se obrátit na soud kvůli finanční a časové náročnosti. Naši advokáti na občanské právo vždy postupují přiměřeně k hodnotě předmětu sporu a současně v odůvodněných ve velké míře pracují pro bono či jako ustanovení opatrovníci a právní zástupci. 

S čím vším vám naši právníci na občanské právo pomohou?

Při uzavírání veškerých důležitějších smluv je vždy dobré nespoléhat na vzory z internetu, ale nechat si vyhotovit smlouvu na míru, která zajistí ochranu vašich práv. Nejčastější smlouvy jsou smlouvy kupní, smlouvy o dílo, zprostředkovatelské a úvěrové. Velmi důležité je správné nastavení smluv v oblasti nemovitostí, na které se naše advokátní kancelář zaměřuje.

Pokud na vás byla podána žaloba k soudu, provedeme právní analýzu případu a následně vás budeme zastupovat ve všech fázích soudního řízení, aby byla maximálně zajištěna ochrana vašich práv. Dále zastupujeme fyzické i právnické osoby, pokud se chtějí domoci svých práv u soudu — vyhotovíme žalobu, odhadneme náklady soudního řízení a zajistíme komplexní právní zastoupení. 

Naše advokátní kancelář zajišťuje komplexní správu vymáhání pohledávek, ať už v jednotlivých případech či celých balíků. Zastupujeme klienta v mimosoudním vymáhání, smírčích jednáních, rozhodčích a soudních řízeních a následných vykonávacích a exekučních procesech. 

Sousedské spory jsou jednou z nejproblematičtějších oblastí práva, protože pouze část je možné vyřešit použitím práva. Tato oblast má velký přesah do mezilidských vztahů, a proto je třeba je řešit velmi citlivě celém jejich kontextu, což si naši advokáti plně uvědomují.

Ať již jste spotřebitel, který si koupil vadný výrobek, či podnikatel, u kterého je reklamován nedostatek v provedeném díle, jsou spory o vady vždy velmi nepříjemné. Z tohoto důvodu naše advokátní kancelář spolupracuje s mnoha znalci a odborníky z různých oborů, abychom zajistili maximální možnou odbornost v jakékoliv oblasti. 

Pro objednávky zboží na internetu platí jiné právní předpisy než pro klasické smlouvy a je velmi důležité si zde pohlídat lhůty pro uplatnění svých práv. Pokud jste objednané zboží neobdrželi nebo má vady, je třeba tuto situaci neprodleně a odborně řešit, s čímž vám rádi pomůžeme.

V oblasti dědického práva úzce spolupracujeme s několika notáři, abychom zajistili maximální komplexnost služeb. Pro naše klienty zajišťujeme vyhotovení závětí, dědických smluv i dovětků. Zastoupíme vás v dědickém řízení u notáře i případně v soudních sporech. JUDr. Tomáš Zíka je taktéž s mnoha klienty v rámci jejich závětí ustanoven správcem pozůstalosti.

Pokud se vám stalo, že vám pojišťovna nevyplatila pojistné plnění nebo vám přiznala nižší částku, než jste nárokovali, provedeme společně s našimi spolupracujícími experty na pojistné smlouvy analýzu a následně budeme vymáhat toto plnění na pojišťovně mimosoudní i soudní cestou.

V exekučních řízeních mimo jiné zastupujeme dlužníky i věřitele v rámci sporů o zastavení exekuce, zpeněžení nemovitostí dlužníka a také s přesahem do případného insolvenčního řízení. Za tímto účelem úzce spolupracujeme se soudními exekutory i insolvenčními správci. 

Naše advokátní kancelář má bohaté zkušenosti se zastupováním při vymáhání jakékoliv škody či nemajetkové újmy, například u dopravních nehod, trestných činů, vad výrobků nebo nepovedených lékařských zákroků. Pro stanovení výše škody, kterou je realistické vymáhat, úzce spolupracujeme se soudními znalci. 

Čeho všeho se občanské právo dotýká

Oblast občanského práva pokrývá nejen záležitosti každodenního života klientů od bydlení, ochranu osobnosti a soukromí přes nájmy, veškeré dispozice s majetkem, náhrady škod až po odpovědnost za vady, smlouvy kupní, o dílo či řešení pohledávek a půjček. Zabývá se ale také záležitostmi období před ním, jako jsou například otázky práv nenarozeného dítěte, a po něm — dědictví či ochrana osobnosti zůstavitele.