Poradenství v rámci práva nemovitostí využívá významná část klientů naší advokátní kanceláře. Vzhledem k tomu, že nemovitosti mají značnou hodnotu a jedná se o dlouhodobou investici, je třeba dbát na jejich řádné právní zajištění včetně kontroly právních vztahů, jež se jich dotýkají.  

Právo nemovitostí

Střechu nad hlavou máme většinou jen jednu a proto si naše advokátní kancelář uvědomuje, jak jsou tyto právní úkony pro naše klienty důležité v rámci jejich životní cesty, a to v osobním i podnikatelském životě. 

S čím vším vám v rámci práva nemovitostí poradíme

Provedeme vás kompletním postupem prodeje či koupě nemovitosti, a to včetně jednání s katastrálním úřadem a druhou smluvní stranou. V případě zájmu úzce spolupracujeme s několika realitními kancelářemi a soudními znalci. V rámci prodeje a koupě nemovitosti zřizujeme v případě potřeby věcná břemena a zástavní práva, nabízíme advokátní úschovy a komplexní právní poradenství.

V rámci pronájmu či podnájemní smlouvy vyhotovíme komplexní smluvní dokumentaci včetně prověření bonity nájemce a prověření právního stavu pronajímané nemovitosti. Dále řešíme jakékoliv právní vztahy vycházející z nájmu, tedy vymáhání dlužného nájemného, řízení o vyklizení nemovitosti či spory mezi pronajímatelem a nájemcem. 

Na základě bohatých zkušeností se zastupováním ve věcech velkých developerských projektů nabízíme právní poradenství v průběhu celého projektu či pouze při stavbě rodinného domu. Vyhotovíme pro vás tedy smluvní dokumentaci, zajistíme jednání se správními úřady a zastoupíme vás v rámci financování výstavby. 

Zajistíme pro vás celý proces darování nemovitosti včetně případného zřízení věcného břemena dožití či jiného užívání nemovitosti dárcem. 

Poradíme vám při zřízení jakéhokoliv věcného břemena či služebnosti, například věcná břemena cesty, doživotního užíváním inženýrských sítí a dalších. Současně se zabýváme problematikou vydržení věcného břemene, jeho zánikem či soudními spory věcných břemen se týkajících. 

Ať již kupujete nemovitost s pomocí hypotečního úvěru nebo naopak někomu půjčujete finanční prostředky a máte tento dluh zajištěn zástavním právem na nemovitosti, poskytneme vám vyhotovení veškeré smluvní dokumentace či její revizi. 

Naše advokátní kancelář vám pomůže ve všech sporech týkajících se nemovitostí,  a to například o určení vlastnického práva, o vyklizení nemovitosti, o nuceném prodeji či ve věcech sporů s vlastníky sousedních nemovitých věcí. 

Naše advokátní kancelář je pro zvýšení jistoty oprávněna provádět advokátní úschovy finančních prostředků i úschovy listin či věcí na základě zvláštní smlouvy mezi klientem a advokátem.

Spoluvlastnictví nemovitosti s sebou přináší mnohdy značné problémy, naše advokátní kancelář zastupuje spoluvlastníky ve sporech o vypořádání spoluvlastnictví a o správě nemovitosti.

JUDr. Tomáš Zíka je oprávněn činit prohlášení o pravosti podpisů, které nahrazuje jejich úřední ověření. Při vyhotovení smlouvy v naší kanceláři je tedy možné rovnou podpisy při jejím uzavření ověřit, což je výhodné například pro podání dané listiny na katastr nemovitostí, kde je takovéto ověření nutné. Podpisy lze samozřejmě ověřovat i na listinách, které v naší kanceláři nebyly vyhotoveny.

Čeho všeho se právo nemovitostí dotýká

Nabízíme vám komplexní právní servis od poradenství přes sepis dokumentů až po řešení sporů, především pak tvorbu a připomínkování veškerých smluv i dalších dokumentů v oblasti převodů a užívání nemovitostí, zástav, předkupních práv, práv stavby a věcných břemen. Zastoupíme vás ve všech sporech souvisejících s nemovitostmi i stavebnictvím – v praxi se nejčastěji jedná o spory vyplývající ze smluv o dílo, konkrétně z důvodu prodlení s realizací díla či výskytu vad, nedodělků, neúspěšných či naopak neoprávněných reklamací a ve správních řízeních vedených stavebními či jinými úřady. Dále pro vás zajistíme právní služby související s výstavbou i rekonstrukcí nemovitostí, zpracování právních rozborů a auditů, ve věci právního stavu nemovitostí či ohledně vhodnosti konkrétní strukturace a zajištění nemovitostních projektů.

Zaměřujeme se i na kompletní právní podporu při plánování i realizaci developerských a investičních projektů, nabízíme profesionální konzultace k právním aspektům dimenze strukturování a převodů akcií/podílů v projektových nemovitostních společnostech a fondech i v oblasti rozhodování klienta ohledně nejvhodnějšího formování vlastnických struktur společností a fondů vlastnících nemovitosti. Poskytujeme právní asistence v rámci využití hypotečního úvěrování (včetně sepisu či revize příslušné dokumentace), zajištění odborných právních posouzení účelnosti výběru místa realizace nemovitostních či infrastrukturních projektů v souladu s požadavky územního plánu, bezpečné advokátní úschovy peněz, listin či cenných papírů zajišťující maximální jistotu hladkého chodu i završení jakékoli transakce (nejen) s nemovitostmi.