Naše advokátní kancelář je oprávněna provádět pro zvýšení jistoty advokátní úschovy finančních prostředků i úschovy listin či věcí na základě zvláštní smlouvy mezi klientem a advokátem.

Advokátní úschovu finančních prostředků lze doporučit využívat jednak v situaci, kdy je potřeba ochránit své peníze aniž jsou klienti účastníky nějakého smluvního vztahu – Advokátní úschova peněz Advokát – Klient, a jednak v případech, kdy splnění určitého peněžitého závazku je vázáno na splnění povinnosti smluvního partnera, nebo naopak, (např. úschova finančních prostředků určených na úhradu kupní ceny za převáděné byty, nemovitosti, movité věci, zboží, na úhradu daně darovací a z převodu nemovitostí) – Advokátní úschova peněz Advokát – Klient – třetí osoby.

Advokátní úschova dává všem účastníkům smluvního vztahu jistotu, že smluvní strana povinná k finančnímu plnění předmětnými finančními prostředky skutečně disponuje a druhá smluvní strana finanční plnění po splnění své smluvní povinnosti skutečně obdrží. Naopak druhá smluvní strana má jistotu, že finanční prostředky nebudou vydány bez toho, aby bylo druhou stranou plněno přesně dle smlouvy.

Advokátní úschova je založena na řádné písemné smlouvě, ze které vyplývají práva a povinnosti všech zúčastněných stran, zejména povinnosti uschovatele – advokáta o způsobu nakládání se svěřenými finančními prostředky.

Advokátem přijaté finanční prostředky jsou po celou dobu advokátní úschovy složeny na zvláštním bankovním účtu advokáta u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., zcela oddělené i od jiných finančních prostředků advokáta, a to včetně těch, které jsou případně předmětem jiné advokátní úschovy.

Účty advokátních úschov advokáta u bankovních ústavů UniCredit Bank Czech Republic, a.s.jsou ošetřeny zvláštní smlouvou, jež omezuje dispozice advokáta s prostředky na jednotlivých účtech úschov, a to jak z hlediska oprávněné osoby, tak i účelu užití a prostředky na účtech úschov nemohou být předmětem exekuce nařízené vůči advokátovi, dědictví a nemohou ani sloužit jako zajištění závazků advokáta. To vše činí z advokátní úschovy bezpečný způsob uzavření smlouvy s jistotou vzájemného splnění závazků.