Mediace

Naše kancelář velmi aktivně podporuje řešení sporů mediací a JUDr. Tomáš Zíka také aktivně působí jako mediátor. Mediace je forma mimosoudního řešení sporu za účasti třetí nezávislé osoby (mediátora), která podporuje komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými tak, aby jim pomohla dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody. Dne 1. 1. 2012 nabyl účinnosti zákon o mediaci a změně některých zákonů, který upravuje mediaci mimo jiné i v obchodních a občanských sporech speciálně vyškolenými mediátory. 

Mediace

Obecnou výhodou mediace je snaha o vyřešení daného konfliktu tak, aby mezi účastníky nebyly nevratně narušeny jejich vztahy, a to rodinné, obchodní či sousedské. Mediace je také hojně využívána v rámci sporů na pracovišti. a to jak mezi řadovými zaměstnanci, tak mezi vysoce postavenými řídícími manažery.

Výhody mediace

  • V mnoha případech se zahájením mediačního řízení zastavuje promlčení práva či pohledávky a to i bez podání žaloby k soudu. Nemusíte se tedy bát, že byste po mediaci již nemohli právo uplatnit u soudu.
  • Strany si zachovávají kontrolu nad řešením konfliktu a nad dosažením výsledku. To vše v soukromí a za přísné mlčenlivosti mediátora. Ve srovnání se soudním řízením strany finančně značně ušetří, řešení sporu výrazně urychlí. Statistiky uvádějí až 70% úspěšnost uzavření dohody. Tuto dohodu lze schválit soudem či notářským zápisem s doložkou vykonatelnosti a získat tak vykonatelný právní titul.
  • Zákon se vztahuje jak na vnitrostátní tak na přeshraniční mediaci.
  • Pokud se strany nedohodnou, lze se obrátit na soud či arbitráž.