Informace o zpracování osobních údajů v rámci poskytování právních služeb

Kdo Vaše údaje zpracovává

Vaše údaje bude zpracovávat JUDr. Tomáš Zíka, IČO 04010931 se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Proč Vaše údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě zákonného titulu, kterým je zpravidla uzavření a plnění smlouvy. Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro účely výkonu právních povinností vyplývajících z předpisů upravujících výkon advokacie.

Jaké údaje zpracováváme

Váš kontakt a informace o Vás, zejména:

  • Vaše kontaktní a identifikační údaje (včetně rodného čísla)

  • Údaje, které nám sdělíte z důvodu převzetí Vašeho právního zastupování v konkrétní věci

Údaje, které o Vás získáme z dalších zdrojů, zejména:

  • Údaje poskytnuté protistranou nebo dalšími osobami při vedené Vaší právní věci, případně z veřejných rejstříků

K čemu budeme údaje využívat

Vaše údaje budeme používat výlučně pro výkon agendy spojené s Vaším právním zastupováním, zejména k řádnému plnění všech zákonných povinností, ke komunikaci s jednotlivými subjekty v rámci řízení. Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí.

Vaše práva

V souladu s předpisy upravujícími ochranu osobních údajů máte právo dle povahy zpracování:

  • požadovat přístup ke svým osobním údajům a žádat vysvětlení, pokud máte podezření na neoprávněné zpracování; přístup k osobním údajům si můžeme účtovat náhradu odpovídající našim nákladů,
  • požadovat opravu či doplnění nepřesných osobních údajů nebo jejich likvidaci,
  • vznést proti zpracování námitku a žádat nápravu závadného stavu,
  • podat stížnost proti tomuto zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
  • bezplatný přístup, pokud Vaše žádost nebude opakovaná či nepřiměřená,
  • přenos, výmaz a omezení zpracování.

Vzhledem k tomu, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění právní povinnosti, mohou být některé způsoby uplatnění Vašich práv dle uvedeného seznamu vyloučeny s ohledem na povahu zpracování.

Ohledně uplatnění svých práv nás můžete kontaktovat na čísle + 420 728 265 288 nebo na email zika@akzika.cz.

Další informace o zpracování Vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání právního zastupování a po jeho skončení je budeme archivovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zpravidla po dobu 10 let. Nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

 

Informace pro spotřebitele: Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je ČAK.